| |
 A A A

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński – Pan Wojciech Ołdakowski, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
 1. Inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Pindelska, zastępcą inspektora ochrony danych – Mariusz Wawrzeń adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14,  tel. (22)756-61-64, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
 2. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie:

- przetwarzanie danych jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

- przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

- przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych osobowych albo odbiorców tych danych,

- przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem,

przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych osobowych, odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób,

- przetwarzanie danych jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, zarządzania udzielaniem usług medycznych,

- przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane te dotyczą,

- przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego;

-przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających  z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 1. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowanie wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm. ).
 3. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej w większości przypadków jest wymagane przez przepisy prawa.
 7. Urząd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. 

 

W roku 2017 obchodzono 20-lecie ochrony danych osobowych w Polsce. Pierwsze gwarancje ochrony danych osobowych zapewniły przepisy art. 47 oraz art. 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78 poz. 483 z późn. zm.). Aktem prawnym konkretyzującym gwarancje ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej jest obecnie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), popularnie RODO.

Aby wprowadzić zasady i reguły, o których mowa we wspomnianym rozporządzeniu, w Starostwie Powiatowym w Piasecznie opracowano dokumentację ochrony danych osobowych, a w ramach tego: „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie”. W okresie od 14-23 maja urzędnicy Starostwa Powiatowego w Piasecznie brali udział w szkoleniach na temat ochrony danych osobowych.

Starosta Piaseczyński, będąc administratorem danych osobowych zobowiązany jest do poinformowania mieszkańca załatwiającego sprawę w urzędzie m.in. o tym, jakie są danych kontaktowe inspektora ochrony danych, o celach przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania danych oraz okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane. Informuje również  o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zastosowanie RODO sprawia, że mieszkaniec ma prawo do żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oczywiście prawa te funkcjonują w pewnych, określonych prawem sytuacjach.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.                                                 Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.                             

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 4. d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacje: www.piaseczno.pl Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka „ochrona danych”.