| |
 A A A

Porady prawne udzielane są z następującego zakresu:

1. prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów
2. sprawa dotycząca rozwodu, separacji lub podziału majątku dorobkowego małżonków
3.sprawa dotycząca alimentów
4. sprawa z zakresu prawa pracy
5. sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
6. sprawa z zakresu prawa cywilnego z wyłączeniem spraw z zakresu sprawa rzeczowego i spadkowego
7. sprawa z zakresu prawa rzeczowego
8. sprawa z zakresu prawa spadkowego
9. sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej oraz sprawy   emerytalno-rentowe
10. sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego
11. sprawa z zakresu prawa karnego

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.