| |
 A A A

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:


1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje* swoje uprawnienie do jej uzyskania  przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz złożenie pisemnego oświadczenia zgodnie z wzorem (odnośnik do zakładki wzory dokumentów),

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje* swoje uprawnienie do jej uzyskania  przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje* swoje uprawnienie do jej uzyskania  przez przedłożenie zaświadczenia,

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje* swoje uprawnienie do jej uzyskania przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,

5. która nie ukończyła 26 lat,
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje* swoje uprawnienie do jej uzyskania  przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

6. która ukończyła 65 lat,
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje* swoje uprawnienie do jej uzyskania  przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji  zagrożenia lub poniosła straty,
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje  swoje uprawnienie do jej uzyskania  przez przedłożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej zgodnie z wzorem,

8. która jest w ciąży,
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje  swoje uprawnienie do jej uzyskania przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

* Osobie uprawnionej, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wskazujących jej uprawnienie zgodnie z wzorem.

 (Art. 4. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)