| |
 A A A

 W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie pozyskał już ponad 207 tys. zł na szkolenia oraz prawie 700 tys. zł na staże. Ponadto ponad milion złotych zostanie przeznaczone na jednorazową pomoc na podjęcie działalności gospodarczej (nabory zostaną ogłoszone w marcu). Łączna wartość projektu wynosi 2 054 363 zł.

 Od 5 lutego do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Projekt skierowany jest do pracodawców, którzy zorganizują miejsca stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie spełniających poniższe kryteria:

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

1. Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP w Piasecznie

2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

3. Osoba nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

4. Osoba nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Dotyczy udziału w w/w formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

Szczegóły oraz wnioski do pobrania: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3168,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-bezrobotnych-do-30-roku-zycia-w-r.html\

 


Dodatkowo, również od 5 lutego do wyczerpania funduszy, będą przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

O szkolenia mogą ubiegać się osoby posiadające deklarację zatrudnienia bądź oświadczenie o zamiarze założenia działalności gospodarczej w trakcie 2 miesięcy po ukończonym udziale w projekcie PO WER. Podjęcie pracy musi być poświadczone umową o pracę na co najmniej 3 miesiące, przynajmniej ½ etatu.

Realizowane szkolenia muszą odpowiadać na bieżące potrzeby rynku pracy zgodnie z Barometrem zawodów (deficytowych) lub będą zgodne z potrzebami konkretnych pracodawców.

Preferowane będą szkolenia, które kończą się uzyskaniem przez uczestników uprawnień, tj. zdanym egzaminem państwowym i otrzymaniem formalnego dokumentu.

Szczegóły oraz wnioski do pobrania: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3167,Nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-dla-osob-do-30-roku-zycia.html

 ABY ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE NALEŻY:


1. Wypełnić wniosek na szkolenie indywidualne wraz załącznikami

2. Z wypełnionym wnioskiem zgłosić się do swojego doradcy klienta w celu uzyskania opinii i weryfikacji kryteriów kwalifikowalności
osoby z zasiłkiem: doradca klienta pok. 14 ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno
osoby bez zasiłku: doradca klienta ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno

3. Złożyć kompletny wniosek u swojego doradcy klienta bądź w dziale szkoleń w pok. 13 (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno, numer telefonu: 22 737 62 12)

MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK NA JEDNO SZKOLENIE.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.