| |
 A A A

42. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w środę 7 lutego o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za rok 2017,
4) przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego za rok 2017,
5) przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński za 2017 rok,
6) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie,
7) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie w trybie bezprzetargowym 5 pomieszczeń z węzłem sanitarnym oraz zapleczem socjalnym w budynku będącym we władaniu Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii,
8) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie części powierzchni dachowej budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie,
9) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ponowne użyczenie Gminie Konstancin – Jeziorna zabudowanej nieruchomości położonej w Kawęczynie,
10) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości stanowiących poszerzenie pasa drogowego dr. publicznych – ul. Źródlanej i ul. Dzikich Gęsi, położonych w gminie Piaseczno,
11) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie umocowania Pana Włodzimierza Rasińskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego do reprezentowania Rady Powiatu Piaseczyńskiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawie wniosku Sejmiku Województwa Mazowieckiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Radą Powiatu Piaseczyńskiego o wskazanie organu właściwego do rozpoznania wystąpienia dotyczącego zmiany uchwały nr XXI/1/2000 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 lipca 2000 r. dotyczącej utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów komunalnych „Łubna”,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego,
13) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
14) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXXIX a XLII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
15) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
16) oświadczenia Radnych,
17) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
18) zamknięcie sesji.