| |
 A A A

Rozpoczęcie sesji nastąpi w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

 • otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie projektu protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, 
 • przyjęcie projektu protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, 
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2016 rok, 
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, 
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego, 
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 7/15 i nr 6, obr. 27 m. Piaseczno położonych przy ul. Chyliczkowskiej, 
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Wilczej Górze, gm. Lesznowola,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu będącego we władaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, 
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części działki nr 88/14, położonej w Józefosławiu, 
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze likwidacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, wraz z uzasadnieniem, oraz zawarcia porozumienia z gminą Piaseczno dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piaseczyńskiego,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii, 
 • złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu, 
 • złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXXI a XXXIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego, 
 • interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
 • oświadczenia Radnych,
 • wystąpienia osób niebędących Radnymi,
 • zamknięcie sesji.