| |
 A A A

Dzisiaj w starostwie podpisano umowę na budowę powiatowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

 Docelowo system będzie w pełni zgodny z tzw. systemem wojewódzkim oraz wyposażony w komunikację umożliwiającą jego sterowanie, zarówno z poziomu centrali powiatowej, jak i wojewódzkiej. System składać będzie się z Centrali Powiatowej, która pełnić będzie rolę urządzenia sterowania i kontroli, oraz z 71 punktów alarmowych rozmieszczonych w większości miast i miejscowości. Urządzenie sterowania i kontroli zlokalizowane będzie w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dzięki centrali możliwe będzie zdalne kierowanie syrenami oraz monitorowanie ich pracy. Jak już wspomniano, dla bezpieczeństwa działania systemu przewiduje się również możliwość włączania syren ze stanowiska zlokalizowanego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 71 punktów alarmowych rozmieszczonych będzie zgodnie z koncepcją systemu we wszystkich gminach w taki sposób, by sygnał syreny dotarł do jak największej liczby mieszkańców. Oprócz sygnału będzie również możliwość przekazywania komunikatów głosowych.

 

 

Rozmieszczenie punktów alarmowych: Powiat Piaseczyński – 4 sztuki syren 600W, centrala powiatowa, Gmina Piaseczno - 14 syren 600W i 1 syrena 900W, Gmina Góra Kalwaria - 11 syren 600W i 1 syrena 900W, Gmina Konstancin-Jeziorna – 9 syren 600W, Gmina Tarczyn – 14 syren 600W i 1 syrena 900W, Gmina Lesznowola – 10 syren 600W, Gmina Prażmów – 6 syren 600W.


System powiadamiania i alarmowania organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.
„Alarmowanie” określone jest w tym akcie prawnym jako działanie mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie. Sygnał ten informuje o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny. „Powiadamianie” to przekazanie informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 mln 494 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to około 1 mln 168 tys. zł. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.