| |
 A A A

Rada Powiatu ustaliła dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych na dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r.

 

Dodatkowe kryteria:

1. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne pozostające w zatrudnieniu lub gotowe podjąć zatrudnienie oraz osoby w wieku aktywności zawodowej;
2. dzieci i młodzież do 25 roku życia;
3. ustalenie maksymalnego limitu dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w wysokości 100 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia;
4. obniżenie wysokości dofinansowania, nie więcej niż o 20% kwoty dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;
5. dofinansowania osobom niepełnosprawnym do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym udziela się raz na 2 lata z wyłączeniem od tej zasady dzieci, młodzieży oraz osób do ukończenia 25 roku życia.
6. uzyskanie dofinansowania po dokonaniu indywidualnej oceny potrzeb osoby niepełnosprawnej, wynikających z jej stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i bytowej w odniesieniu do rodzaju oraz konkretnych cech wnioskowanego przedmiotu dofinansowania.

Proponowany podział środków PFRON na 2017 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.