| |
 A A A

Rozpoczęcie sesji nastąpi w dniu 23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60.

 Program sesji zawiera następujące sprawy:

1)     otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,

2)     przyjęcie porządku obrad,

3)     przyjęcie projektu protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego 

4)     przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Piaseczyńskiego za 2016 rok 

5)     przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora  Weterynarii w Piasecznie za 2016 rok 

6)     przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie za 2016 rok 

7)     przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie za 2016 rok

8)     przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za rok 2016 

9)     przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania za rok 2016 z realizacji zadań i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

10)  przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie za 2016 rok 

11)  przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za 2016 rok 

12)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego 

13)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 

14)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu piaseczyńskiego 

15)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/6/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

16)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2017 roku 

17)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zajęcie sal lekcyjnych w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie 

18)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy
ul. Dominikańskiej 9 

19)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii 

20)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie części terenu dawnej strzelnicy wojskowej położonej w Górze Kalwarii 

21)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego dotyczącego propozycji zmian w ordynacji wyborczej, przewidujących wprowadzenie limitu dwóch  kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

22)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy 

23)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2017 

24)  złożenie sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2016 rok, w tym informacji o: wysokości diet wypłacanych radnym w 2016 roku; uczestnictwie radnych w sesjach i posiedzeniach komisji w 2016 roku; wynagrodzeniu członków Zarządu Powiatu za 2016 rok

25)  złożenie sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2016 rok 

26)  złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu 

27)  złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXIX a XXX sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego 

28)  interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,

29)  oświadczenia Radnych,

30)  wystąpienia osób niebędących Radnymi,

31)  zamknięcie sesji.