| |
 A A A

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2016/2017 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w dniach od 13 do 30 marca br. 

 

Adresatem pomocy jest osoba niepełnosprawna, która:  
- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 
Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu:
Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
- opłata za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę;
- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - 1.000 zł;
- dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł.
 
Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.
 
Druki oraz szczegółowe informacje: http://bip.piaseczno.pl/public/?id=166884