| |
 A A A

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie  informuje, że w dniach 04-15.03.2019 r. będą przyjmowane wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (zaplanowano 12 stanowisk) dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, którzy spełniają poniższe trzy kryteria (z pierwszego punktu obowiązkowe jest przynależenie do co najmniej jednej z grup docelowych), które są obligatoryjne dla wszystkich uczestników:
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW
1. • osoba w wieku 30 lat i więcej długotrwale bezrobotna (zgodnie z następującą definicją: osoba zarejestrowana w PUP w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy)
lub/i
• osoba w wieku 30 lat i więcej z niepełnosprawnościami
lub/i
• osoba w wieku 30 lat i więcej posiadająca niskie kwalifikacje (na poziomie do ISCED 3 tj. wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym, włącznie)
lub/i
• osoba w wieku 50 lat i więcej
lub
• kobieta w wieku 30 lat i więcej
2.   Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie
3. Osoba bezrobotna z ustalonym - II profilem pomocy
- I profilem (w uzasadnionych przypadkach)

 Wnioskodawcy składający wnioski, którzy są przedsiębiorcami będą zobowiązani do zatrudnienia skierowanego/ych bezrobotnego/ych przez okres co najmniej 24 miesięcy (na pełny etat).

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737-62-14

Rozpatrzenie wniosków przez odpowiednią Komisję rozpocznie się w dniu 20.03.2019 r.

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.

Więcej informacji o kryteriach oraz wnioski do pobrania: http://piaseczno.praca.gov.pl/