| |
 A A A

W trakcie dzisiejszej sesji radni przyjęli apel dotyczący przeciwdziałania mowie nienawiści. Jego treść przedstawiła członek Zarządu Ewa Lubianiec.

Inicjatywa jest reakcją na zamordowanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Radni przyjęli apel jednogłośnie. Specjalna uchwała zobowiązuje Przewodniczącego Rady Powiatu do niezwłocznego przekazania apelu wójtom i burmistrzom gmin powiatu piaseczyńskiego, dyrektorom szkół i placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Powiat Piaseczyński, z prośbą o zapoznanie rodziców i pedagogów z jego treścią.

 

Poniżej pełny tekst apelu:

 

      Apel Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Dramatyczne okoliczności śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, wzbudzają nasz głęboki smutek, niepokój i brak zgody na eskalowanie napięcia społecznego i mowy nienawiści. Nasz głos kierujemy do wszystkich dorosłych mieszkańców powiatu, w tym do rodziców i nauczycieli. Pragniemy zwrócić uwagę, że sposób reagowania nas – osób dorosłych na sprawy trudne, różnice zdań i poglądów, który często nosi znamiona „mowy nienawiści”, jest bardzo niebezpieczną edukacją młodego pokolenia. Coraz większe przyzwolenie na agresję, obniżanie progu wrażliwości na słowa, treści i gesty nacechowane przemocą, będzie skutkować kształtowaniem w dzieciach postawy akceptacji przemocy, wzajemnych antagonizmów i szeroko rozumianych zachowań określanych „mową nienawiści”.  

Apelujemy do wszystkich dorosłych o szczególną czujność wobec własnych zachowań i słów ze świadomością jak bardzo kształtują one modele postaw i system wartości dzieci i młodzieży.

Prosimy, aby w tym szczególnie trudnym czasie zarówno w rodzinach jaki i w szkołach podejmowane były właściwe działania (rozmowy,programy) ukierunkowujące rozumienie przez dzieci istoty mowy nienawiści i zabezpieczające młode umysły przed formowaniem postaw nacechowanych przemocą.   

Apel ten jest wyrazem troski o bezpieczeństwo nas wszystkich, o pomyślny rozwój dzieci i młodego pokolenia.