| |
 A A A

III sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 09:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

 

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 ,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego:
- odczytanie treści projektu uchwały,
- odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
7. rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok powiatu piaseczyńskiego:
- odczytanie treści projektu uchwały,
- przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
- odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2019 rok powiatu piaseczyńskiego,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Piasecznie,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie na potrzeby PINB,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wezwania Starosty Piaseczyńskiego do ustąpienia z urzędu,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wezwania Radnego Grzegorza Pruszczyka do zrzeczenia się mandatu Radnego a jeżeli to nie nastąpi do natychmiastowego wyjaśnienia kwestii łączenia przez Pana Grzegorza Pruszczyka mandatu Radnego z funkcją zastępcy kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej i ewentualnego wygaśnięcia mandatu radnego,
14. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
15. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między LV a III sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
16. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
17. oświadczenia Radnych,
18. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
19. zamknięcie sesji.

Projekty uchwał do rozpatrzenia na sesji dostępne są tutaj >>>